Đồng chí Nguyễn Ngọc Cơ-Phó Tổng Giám đốc TKV kiểm tra công tác cơ giới hóa tại Than Nam Mẫu

Thu, 08/04/2021


Bài viết khác


Văn hoá nghệ thuật