Đảng bộ Than Nam Mẫu triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Mon, 12/09/2016


Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong hai ngày 10 và 11/9/2016, Đảng bộ Than Nam Mẫu đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Với số lượng trên 800 đảng viên được chia đều thành 04 lớp để tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên tham gia học tập đầy đủ, đảm bảo chất lượng.


Đồng chí Đinh Văn Thái-Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty, đồng thời là Báo cáo viên của Đảng ủy Than Quảng Ninh đã trình bầy tóm tắt những nội dung cốt lõi của  Nghị quyết Đại hội XII. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nghị quyết trong bối cảnh thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Việt Nam đang đứng trước những vấn đề mới, có cả thời cơ, thuận lợi xen lẫn những khó khăn, thách thức. 

Để đưa nội dung Nghị quyết XII của Đảng đi vào thực tế sản xuất và được đông đảo đảng viên, CNVC-LĐ hưởng ứng tích tực, Đảng bộ Than Nam Mẫu đã xây dựng chương trình hành động cụ thể. Theo đó, tập trung lãnh đạo, đề ra các giải pháp quan trọng để thực hiện tốt việc tổ chức sản xuất, kinh doanh của Công ty; từ quản trị doanh nghiệp, đến công tác chăm lo việc làm, đời sống người lao động. Cùng với đó, Đảng bộ Công ty đã và đang chỉ đạo thực hiện phương án tái cơ cấu từng bước theo lộ trình, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Bởi vậy, đến nay trình độ cán bộ quản lý từ cấp tổ, đội sản xuất đến cấp lãnh đạo Phân xưởng, Phòng ban Công ty bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh đang dần đi vào nền nếp.

Triển khai học tập Nghị quyết XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Than Nam Mẫu trong năm 2016. Mỗi cán bộ, đảng viên tham gia học tập đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, từ đó nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng ngành Than nói chung và Than Nam Mẫu nói riêng ngày càng hội nhập ổn định, phát triển bền vững.

Đảng bộ Than Nam Mẫu triển khai học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện