MỤC TIÊU CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AT-VSLĐ; THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2020

Tue, 28/04/2020Tháng hành động về AT-VSLĐ; tháng công nhân được phát động từ ngày mồng 1 đến 31/5/2020 với nhiều hoạt động ý nghĩa với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”,

Tích cực h­ưởng ứng Tháng hành động này, Công ty đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có tăng cư­ờng công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định AT-VSLĐ cũng như điều kiện làm việc tại các đơn vị nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, triệt tiêu những nguy cơ có thể xảy ra tai nạn, sự cố, nâng cao đời sống người lao động. Tháng hành động về AT-VSLĐ; tháng công nhân là dịp để mỗi CBCNV chúng ta nâng cao nhận thức về công tác an toàn cũng như vai trò của người lao động đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

          AT-VSLĐ yêu cầu, đòi hỏi luôn song hành với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời nó còn là mục tiêu mà Công ty h­ướng tới. Một doanh nghiệp có kinh doanh sản xuất tốt đến đâu, doanh thu lợi nhuận có cao đến mấy nh­ưng để xảy ra tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp không đảm bảo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn thì cũng ch­ưa đạt yêu cầu. Vì vậy tiêu chí AT-VSLĐ luôn được lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu trên cả các tiêu chí quan trọng khác. Trong tháng 5/2020 Công ty sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể như: Tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động AT-VSLĐ; tháng công nhân đến mỗi CBCNV; xây dựng kế hoạch hưởng ứng và chỉ đạo các đơn vị thực hiện; tổ chức chương trình phát động hưởng ứng Tháng hành động. Trước, trong và sau Tháng hành động Công ty đã tăng cường kiểm tra công tác an toàn, điều kiện làm việc của người lao động và tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống công nhân lao động, nhất là những gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Với đặc thù là một doanh nghiệp sản xuất than hầm lò, do vậy việc đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất đư­ợc lãnh đạo Công ty xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường trực. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này và triển khai có hiệu quả Tháng hành động về AT-VSLĐ; tháng công nhân năm 2020 này, đòi hỏi mỗi CBCNV, mỗi đơn vị trong Công ty phải nâng cao hơn nữa nhận thức, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, đặc biệt cần tránh những việc làm mang tính hình thức, đối phó. Cần thấy rằng trong công tác đảm bảo ATLĐ thì yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là ý thức của người lao động. Người lao động phải tự biết bảo vệ mình, tránh cho mình những nguy cơ TNLĐ bắt đầu từ việc tuân thủ chặt chẽ quy chuẩn an toàn, xây dựng “Văn hoá an toàn” trong lao động. Chỉ có nh­ư vậy chúng ta mới đạt đ­ược mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2020, tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Tháng hành động về AT-VSLĐ; tháng công nhân năm 2020, là dịp để mỗi chúng ta nhìn nhận lại việc thực hiện công tác an toàn, từ đó kịp thời điều chỉnh những tồn tại cũng như nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của công tác an toàn trong sản xuất, từ đó nâng cao điều kiện làm việc cho công nhân lao động. Đó cũng là mục tiêu mà Tháng hành động hướng tới. 
Bài viết khác


Tin tức - Sự kiện